Cách dùng tGencode

Đánh giá:  / 4
DởHay 

Đây là Ví dụ hướng dẫn sử dụng tGencode 1.0:

* Project: Quản lý bảo hành sản phẩm có 02 module: Quản lý nhóm hàng và quản lý hàng.

- Module: Quản lý danh mục nhóm hàng

• Thuộc tính

o Id

o Tên nhóm hàng

o Mô tả

• Các chức năng:

o Hiển thị form danh mục nhóm hàng

o In danh mục nhóm hàng

o Thêm nhóm hàng

o Xóa nhóm hàng

o Chỉnh sửa nhóm hàng

o Tìm kiếm nhóm hàng trên lưới

o Menu chuột phải thao tác trên lưới danh mục nhóm hàng

o Xuất ra Excel, Word, ...

- Moudle: Quản lý danh mục hàng thuộc nhóm hàng

• Thuộc tính

o Id

o Tên hàng

o Thuộc nhóm hàng

o Số serial

o Đơn giá

o Thời hạn bão hành

o Trạng thái

o Mô tả

o Nhà cung cấp

o Đơn vị tính

• Các chức năng

o Hiển thị form danh mục hàng

o Hiển thị lưới danh mục hàng: theo nhóm hàng hoặc tất cả.

o Tìm kiếm hàng trên lưới, sắp xếp hiển thị theo các tiêu chí.

o In danh mục hàng

o Thêm hàng

o Xóa hàng

o Chỉnh sửa hàng

o Menu chuột phải thao tác trên lưới danh mục hàng

o Xuất ra Excel, Word, ...

- Các bước thực hiện: Tạo module quản lý danh mục nhóm hàng

• Bước 1: Vào Sql Server tạo bảng Csdl nhóm hàng với các thuộc tính, đặt tên là tblNhomhang.

• Bước 2: Mở công cụ tGencode, nhập các thông số đầu vào

o Thông số kết nối máy chủ Csdl SQL Server

o Click nút Connect.

o Chọn bảng nhóm hàng

o Nhập tên dự án: tSFW (Tavico solution for warranty)

o Nhập tiêu đề cho Form quản lý danh mục là: Nhóm hàng

o Chọn cột dữ liệu để làm "Thông tin hiển thị" là: TenNhomHang (tên nhóm hàng) (Thông tin hiển thị này sẽ xuất hiện trong các Message của form quản lý)

o Nhập Label (Nhãn) cho các cột dữ liệu trong bảng:

Cột (Column)

Nhãn (Label)

IdNhomHang

Mã nhóm hàng

TenNhomHang

Tên nhóm hàng

Mota

Mô tả

o Chọn các thông số đầu vào cho cột: hiển thị, kiểm tra trùng, bắt buộc nhập

o Click nút Sinh tất cả(3 layer), một hộp thoại tạo thư mục để lưu tất cả mã được sinh ra: NhomHang (Ở đây với tGencode 1.0 sẽ có 13 tập tin được sinh ra, tGencode 1.2 có 7 tập tin được sinh ra)

• Bước 3: Mở Visual Studio 2008

o Mở project: tSFW

o Tạo thư mục: NhomHang trong project

o Add các tập tin vừa tạo ra trong thư mục NhomHang ở bước 2 vào.

o Tạo menu Quản lý Nhóm hàng và trỏ đến module đã sinh ra này.

• Bước 4: Hoàn thành, biên dịch và chạy thử Module trên

- Các bước thực hiện: Tạo module quản lý danh mục hàng thuộc nhóm hàng

- Bước 1: Vào Sql Server tạo bảng Csdl hàng với các thuộc tính, đặt tên là tblHang.

- Bước 2: Mở công cụ tGencode, nhập các thông số đầu vào

o Thông số kết nối máy chủ Csdl SQL Server

o Click nút Connect.

o Chọn bảng hàng

o Nhập tên dự án: tSFW (Tavico solution for warranty)

o Nhập tiêu đề cho Form quản lý danh mục là: Hàng

o Chọn cột dữ liệu để làm "Thông tin hiển thị" là: TenHang (tên hàng) (Thông tin hiển thị này sẽ xuất hiện trong các Message của form quản lý)

o Nhập Label (Nhãn) cho các cột dữ liệu trong bảng:

o Chọn Foreign Key là: IdNhomHang (Vì Hàng thuộc Nhóm Hàng)

o Chọn Display Foreign là: TenNhomHang (Cái này dùng để hiển thị Tên nhóm hàng trong combobox của Form thêm mới Hàng trong module quản lý danh mục Hàng và trên lưới)

o Chọn các thông số đầu vào cho cột: hiển thị, kiểm tra trùng, bắt buộc nhập

o Click nút Sinh tất cả(3 layer), một hộp thoại tạo thư mục để lưu tất cả mã được sinh ra: tên thư mục là Hang (Ở đây sẽ có 13 tập tin được sinh ra)

- Bước 3: Mở Visual Studio 2008

o Mở project: tSFW

o Tạo thư mục: Hang trong project

o Add các tập tin vừa tạo ra trong thư mục Hang ở bước 2 vào.

o Tạo menu Quản lý Hàng và trỏ đến module đã sinh ra.

- Bước 4: Hoàn thành, biên dịch và chạy thử Module trên

tSFW

* Kết luận:

- Qua hai ví dụ trên chúng ta thấy việc giải quyết của tGencode nằm ở bước 2, đó là bước chính trong lập trình, và chúng ta chỉ mất khoảng vài phút để hoàn thành bước 2. Các bước còn lại là bước chuẩn bị dữ liệu và ráp module vào để hoàn thiện dự án.

- Như vậy khi ứng dụng tGencode lập trình viên sẽ có được nhiều thời gian để dành cho việc phân tích thiết kế hệ thống.

Share

tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn