Đặc điểm kỹ thuật của tGencode

Đánh giá:  / 4
DởHay 

- tGencode: Là phần mềm để sinh ra phần mềm; là sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao

- Sau khi thiết kế xong Cơ sở dữ liệu, lập trình viên đưa Cơ sở dữ liệu vào tGencode để sinh ra phần mềm

- Được xây dựng trên công nghệ .Net của Microsoft

- Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

- Sử dụng bộ soạn thảo code Visual Studio 2008

- Sử dụng bộ công cụ hỗ trợ lập trình DevExpress (Tại website http://devexpress.com – rất phổ biến với đội ngũ lập trình .Net ở Việt Nam)

- Mô hình xây dựng là: 3 lớp (three layer) gồm:

• Lớp giao diện người dùng (UI – User Interface)

• Lớp nghiệp vụ (Bussiness)

• Lớp truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access)

codetrongcaclop

tGencode được lập trình chi tiết để tự động thực thi:

a. Tạo ra được một lớp Object Relational Mapping (ORM), ánh xạ các column trong Table của Database: lớp Value Object hoặc Infor...

tGencode phải tạo được một Class Mapping(Lớp ánh xạ) với Bảng csdl.

Việc mapping phải đảm bảo các yếu tố:

* Danh sách column

* Thuộc tính của mỗi column (Identify, Allow Nulls, Length, Data Type...)

* Danh sách các Keys, Constraints...

b. Tạo ra được một lớp có khả năng thực hiện các Nghiệp vụ xử lý: lớp Bussiness

tGencode phải tạo ra một Class Bussiness có khả năng thực hiện các lệnh nhằm thao tác với Bảng csdl như: Insert, Update, Select, Delete...

Việc xây dựng cần bao quát nhiều trường hợp yêu cầu sử dụng lại đối với Class Bussiness này như:

* Insert, Update... với các column riêng biệt...

* Select, Insert, Update... với các kiểu dữ liệu có thể là cụ thể hoặc là đối tượng từ lớp Mapping

c. Tạo ra được các lớp UI & Code Behind cần thiết cho ứng dụng quản lý (Đây là vấn đề cực kỳ khó giải quyết, cũng là ưu điểm vượt trội của tGencode):

tGencode phải tạo ra được các Forms & các Controls cho phép người sử dụng quản lý Nhập mới, Chỉnh sửa, Xóa & Tìm kiếm thông tin, v.v.. trong Table dữ liệu.

Việc xây dựng cần phải hợp lý về:

* Kích thước của Form

* Font chữ

* Bố cục của các Controls phải theo thứ tự của các column trong Table dữ liệu

* Độ cao, rộng của Controls phải theo như độ dài của mỗi column

* ...

Việc xây dựng Code Behind, tGencode phải tạo ra được các mẫu thật tốt và phải đúng với nhiều trường hợp, chẳng hạn:

- Đối với kiểu dữ liệu là char, nchar, varchar, nvarchar... thì tGencode tạo ra control là textbox, textedit...

- Đối với kiểu dữ liệu là numbers thì tạo control xử lý số: caledit, calbox...

- Đối với kiểu dữ liệu là ngày tháng, tạo control: dateedit, datecontrol....

Share

tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn