Video dùng tGencode xây dựng phần mềm quản lý kho


<strong><font color=Blue>Bước 1:</font></strong> Tạo Project cho việc làm phần mềm
Bước 1: Tạo Project cho việc làm phần mềm
<strong><font color=Blue>Bước 2:</font></strong> Xây dựng các module
Bước 2: Xây dựng các module
<strong><font color=Blue>Bước 3:</font></strong> Xây dựng các module(tiếp theo)
Bước 3: Xây dựng các module(tiếp theo)
<strong><font color=Blue>Bước 4:</font></strong> Xây dựng các module(tiếp theo)
Bước 4: Xây dựng các module(tiếp theo)
<strong><font color=Blue>Bước 5A:</font></strong> Xây dựng phiếu nhập kho trên tGencode v1.2
Bước 5A: Xây dựng phiếu nhập kho trên tGencode v1.2

<strong><font color=Blue>Bước 5B:</font></strong> Xây dựng phiếu nhập kho trên tGencode v2.0
Bước 5B: Xây dựng phiếu nhập kho trên tGencode v2.0
<strong><font color=Blue>Bước 6:</font></strong> Chạy thử phần mềm quản lý kho
Bước 6: Chạy thử phần mềm quản lý kho
 
tGencode.com  Gencode.vn  tGencode.vn